Beiratkozási tájékoztató

Beiratkozási időpontok

Kérjük, hogy a beiratkozásra a kijelölt időpontban szíveskedjék pontosan megjelenni!
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 36.§-a rendelkezik a beiratkozásról és a tanulmányok folytatásának bejelentéséről.

E szakasz (8) bekezdése szerint: „A beiratkozás kizárólag személyesen történhet.”
A hivatkozott szakasz (11) bekezdése szerint: „Ha a hallgató a beiratkozási kötelezettségét elmulasztja, és utólagos beiratkozás iránti kérelmet határidőben nem terjeszt elő, úgy kizárólag új felvételi eljárással kerülhet be ismét az Egyetemre.”

1. Mit kell vinnem a beiratkozásra?

a. személyazonosító igazolvány, lakcím kártya, TAJ kártya, adókártya, (eredeti példányban be kell mutatni és 1 db jó minőségű másolat formájában le kell adni)

b. minden olyan dokumentum (érettségi-, OKJ-, nyelvvizsga-bizonyítvány, oklevél, stb.), amelyet a felvételi eljárás során a felvételi pontszámításnál figyelembevételre került (eredeti példányban be kell mutatni és 1 db jó minőségű másolat formájában le kell adni),

c. minden olyan dokumentum, amely alapján a felvételi eljárásban további plusz pontokat kapott (pl. fogyatékosságról szóló szakvélemény, GYES, GYED igazolása stb)

d. 1 db igazolványkép

e. amennyiben a születési helye, nem magyarországi település, de magyar állampolgársággal rendelkezik: az állampolgárság elnyerésének időpontját igazoló okirat és annak másolata

f. önköltséges hallgatók esetén, az önköltség összegének teljesítését igazoló, NEPTUN-ból nyomtatott dokumentum

g. Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakra beiratkozóknak, részt kell venniük foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton és az ezt igazoló egészségügyi kiskönyvet a beiratkozáskor kell bemutatni.

 

Amennyiben a felsoroltak közül, valamely iratot és annak másolatát a felvett hallgató nem tudja a beiratkozáson bemutatni, a beiratkozást nem teheti meg. Pótlásra utólagos beiratkozási kérelem benyújtásával van lehetősége. Az utólagos papír alapú beiratkozás csak a Szolgáltatási díjtáblázatban megjelölt díjtétel megfizetése után van lehetőség.

2. Milyen dokumentumokat kapok a beiratkozáskor?

A hallgatói jogviszony létesítéséhez, a felsőoktatási intézmény által kiállított dokumentumok saját kezű aláírással ellátott hitelesítése is szükséges.

a.    Beiratkozási lap: a beiratkozási lap minden olyan adatot tartalmaz, amelyet a felsőoktatási felvételi során megadott. A beiratkozási lap része a nyilatkozat a képzés feltételeinek vállalásáról;
2013. június 1-jei hatállyal számos ponton módosult a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) a magyar állami (rész)ösztöndíj igénybevételének vonatkozásában.
Az állami (rész)ösztöndíj igénybevételének sajátos feltétele, hogy az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkező a beiratkozáskor nyilatkozik a képzés feltételeinek vállalásáról. (
Letölthető dokumentum)

b.    Jognyilatkozat

c.     Nyilatkozat Tűzvédelmi Tájékoztatásról

d.    A Károli Gáspár Református Egyetem beiratkozott hallgatók fogadalma

e.    Önköltséges hallgatók esetén hallgatói képzési szerződés;

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy ezen dokumentumok megtekinthetők a hallgatói (Neptun) weben, bejelentkezve: Információ → Általános nyomtatványok menüpontot kiválasztva. Itt megjelennek a letölthető, megtekinthető előbb felsorolt nyomtatványok.

Az első Neptun belépéshez szükséges, az elektronikus levélben kiküldött Neptun kódja valamint a jelszava.
A Neptun-rendszer a 
https://neptun.kre.hu/hallgato/login.aspx oldalon vagy az Egyetem honlapjának Neptun menüpontján keresztül érhető el. A belépéshez az azonosítót, illetve a jelszót szükséges megadni. Az azonosító a hallgató Neptun-kódja, az alapértelmezett jelszó az „Ne” karakterek + a születési dátum, év, hónap, nap pontok nélkül, 8 karakterrel írva a következő formátumban: NeÉÉÉÉHHNN, pl. Ne19850412.

Az első bejelentkezés után kérem, jelszavát változtassa meg úgy, hogy könnyen megjegyezhető, de biztonságos legyen. 

3. Egyéb teendők a beiratkozás előtt

a. Igazolványkép feltöltése (minden felvett hallgatónak)
Igazolványkép feltöltés kérvény leadása

 b. Önköltséges hallgatóknak lehetőségük van az önköltség kettő részletben való megfizetésére.

A Részletfizetési kérelmet a Neptun rendszeren keresztül tudja benyújtani.
Lépjen be a Neptunba / Ügyintézés / Kérvények / Részletfizetési kérelem
A kérelem 2020. augusztus 5-től érhető el!

 c. Amennyiben önköltségének egy részét vagy egészét a munkáltatója átvállalja, úgy munkáltató számlaigény iránti kérelmet kell benyújtania a Gazdasági Igazgatóság részére (benyújtási határidő: 2020. augusztus 16. (vasárnap).

 

Letölthető dokumentumok:
Számlaigényléssel kapcsolatos tájékoztató 2020/2021/1
Kérelem munkáltatói számlaigényléshez

 

Gyűjtőszámlás befizetéssel már teljesített Neptun kiírásra vonatkozó munkáltatói számlaigénylőt nem áll módunkban befogadni, azaz utólag nem igényelhető munkáltatói számla!


Figyelem!
A Kormány 351/2020. (VII. 16.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról, 1. § alapján:
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fkr.) 12. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha a hallgató a tanulmányait távolléti oktatás keretében kezdi meg, az eredeti okiratait – az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően – akkor kell bemutatnia, amikor a tanulmányait jelenléti oktatás keretében folytatja.”

Ennek értelmében, amennyiben a 2020/2021. tanév távolléti oktatás keretein belül kezdődik, a Tanulmányi Osztály értesíti a felvett hallgatókat a személyes beiratkozás módosulásáról. Értesítés hiányában a személyes beiratkozásra vonatkozó tájékoztató érvényes.

 

Következő események


Összes esemény

Youtube

Napi biztatás

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont